C\dMe:
C\dMe a C\d i~e _jW
(20 39 Ce;80 16 _a) ~R_e Rfe @aiZ Gj ba^gee RZd eR_[-5G e bd PLf jA 90 K.c.I e^Mee 9K.c. \ee ae_ ^\e \lY Kke @aiÚòZö _ZZK CZL^^ K~ 1985e 1989 ~G C\dMe-1e Ga _Y[e 1997e2003 ~G C\dMòeò-2e beZd _eZ ii, CZL^^ gL-4 \e Ke~A[f C\dMe-1e CZL^^ K~ \e agk aje (c]a_e cjaje) Ga cj_e @agh _\K @i_ef C\dMe-2 e CZL^^_e AU ^cZ _\lY _[~q \Zk ajee @agh (ij_i cjaje), LfY QZ[a SeK, _[c cjfe [a MbMj, _Q_UK fM[a AU ^cZ Rkgd fK fP^K @if GZ\ aZZ, GK aeU C_i^ik K^e [a L_e a]c iKd ab^ \a\a icj Ga Zce [a ajZ L\Z @afKZgeue c AZ\ _\gZ jA@Q GK @a K^ Ne ce MUG MR_Ke PZMj GK]K _Zc, ij Ga aj iLK _[e Ga AUe _ icj,72cUe f Ga 1.42 cUe Iie [a _[e ^cZ Pf_[, _[ee Z@e ce Ga ehA gk c^ue bMagh C\dMe ecL @KhY Gj QW, a c ijZ a]c iKd ab^ \a\a ~[-Ze, cg, jeZ, P, @afKZge, ai]e AZ\ @aZ jA@Q Gj _eZ^ ike icd Ld _[c gZe Zd\g gZ ce ^eY Ke~AQ